GDPR

 

Spoločnosť Williamsovho syndrómu, Urbánkova 15, 811 04 Bratislava, IČO 17326745 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov:

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním

 

Okruh dotknutých osôb: členovia, zákonní zástupcovia Spoločnosti Williamsovho syndrómu, dobrovoľníci

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, číslo preukazu ZŤP, číslo bankového účtu fyzickej osoby

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: ubytovacie a stravovacie zariadenia a organizácie a inštitúcie, ktoré svojimi dotáciami a darmi prispievajú k financovaniu Spoločnosti Williamsovho syndrómu

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

.Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účastníkov pobytov, táborov

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie členov Spoločnosti Williamsovho syndrómu, ktorí sa prihlásia na pobyt, tábor

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci pobytov, táborov

 

Zoznam osobných údajov: Meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, číslo preukazu ZŤP

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: prihlásenie sa na pobyt

 

Kategórie príjemcov:  Ubytovacie zariadenie

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii členskej základne

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie členov Spoločnosti Williamsovho syndrómu

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – členovia občianskeho združenia

 

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, číslo OP, číslo ZŤP, e-mail

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Stanovy Spoločnosti Williamsovho syndrómu

 

Kategórie príjemcov:  Údaje sa neposkytujú iným osobám

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii ubytovaných zákonných zástupcov:

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie ubytovania zákonných zástupcov členov Spoločnosti Williamsovho syndrómu

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – ubytovaní zákonní zástupcovia

 

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

 

Kategórie príjemcov: Daňový úrad – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania

 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii dobrovoľníkov:

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie dobrovoľníkov

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dobrovoľníci

 

Zoznam osobných údajov: meno, adresa, rodné číslo, číslo OP, telefónne číslo, email

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie príjemcov: Subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania

 

Účel spracovania osobných údajov pri zverejňovaní fotografií, videozáznamov

 

Na stretnutiach a rekondičných pobytoch  dochádza k zverejňovaniu fotografií a videozáznamov za účelom propagácie činnosti Spoločnosti Williamsovho syndrómu

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – členovia, zákonní zástupcovia, dobrovoľníci, špecialisti

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, fotografie, videozáznamy

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby

 

Kategórie príjemcov: Médiá,  poskytovatelia finančnej a produktovej podpory,

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: Po dobu trvania súhlasu

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 

 

 

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby

 

Ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo na dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

 

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

Spoločnosť Willliamsovho syndrómu prijala všetky primerané organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

Právne predpisy a s tým súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, zmeny budú umiestnené v sídle spoločnosti. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.